Center izobrazbe

Center izobrazbe

Center izobrazbe, je spletna stran Medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki je del Centra biotehnike in turizma in predstavlja nova in kvalitetna znanja, ki jih v procesu vseživljenjskega izobraževanja tudi ponuja.
-
Imamo izvrstno opremljen Center izobrazbe;
Marko Glušič Vodja MIC Uspešno črpanje evropskih sredstev
Medpodjetniški Izobraževalni Center(v nadaljevanju MIC), kjer lahko odličnim teoretičnim vsebinam dodamo potrebno praktično usposabljanje in s tem omogočamo celovito podajanje znanja, torej teorijo in prakso.

  Sodobno urejena velika predavalnica 

Organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center deluje v okviru zavoda Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma, ki je  nastal z združitvijo Kmetijske šole Grm Novo mesto in Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto.

Center izobrazbe kot Medpodjetniški izobraževalni center je stičišče teorije in prakse.

Zato se v našem MIC-u stalno prepletajo vse ostale šole v okviru Centra Biotehnike in Turizma, vključno s strokovnjaki, ki so hkrati tudi učitelji in razvojniki.

Center izobrazbe ima stalno prepletanje teorije in prakse, ki omogoča osebno rast tudi vsem,

ki želimo strokovno rasti na svojem specialnem področju. Zato je tudi podajanje znanja in prenos le-tega do udeležencev izobraževanja toliko boljše in uporabnejše. Center izobrazbe tudi ponuja zelo kvalitetna znanja tudi kot že že obstoječi izobrazbi.

MIC razvijamo z novimi področji dela, kakor tudi z novimi raziskovalci in raziskavami. V ta namen v okviru zavoda Grm Novo mesto Center biotehnike in Turizma, nastajata inštitut in fakulteta za razvijanje področij

 

 Simbol šole - Sejalec
 • upravljanje podeželja,
 • energetike,
 • trajnostnega razvoja,
 • naravovarstva ter
 • gostinstva in turizma.
Namen MIC-a je vzpostavitev infrastrukture za izvajanje vseh oblik izobraževanja in usposabljanja za potrebe biotehnike, gostinstva in turizma ter naravovarstva.
-
V MIC-u se stalno prepletajo delavci na posestvu, delavnicah

in obratih ter ostali strokovni delavci, povezani v strokovne aktive. 

Strokovni aktivi, ki jih sestavljajo strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju posameznega programa oziroma projekta,  opravljajo strokovne in razvojne naloge v okviru pristojnosti MIC na posameznem programskem področju opredeljenem v programu razvoja MIC.

V strokovnih aktivih delujejo učitelji obeh šol strokovni delavci MIC-a, vodje strokovnih aktivov šol povezanih z dejavnostjo MIC-a in partnerji, strokovnjaki s posameznega področja.

Center izobrazbe ima glavni cilj povezati izobraževanje v biotehniki, gostinstvu, turizmu, trgovini in naravovarstvu z gospodarstvom teh panog.  Poleg te povezave je namen MIC-a še:

 • izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov,
 • nadgradnja teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami,
 • motivirati osnovnošolce za poklicno izobraževanje,
 • praktično izobraževanje odraslih
  • kvalifikacije in prekvalifikacije,
  • izpopolnjevanje in specializacije,
  • certifikatno ugotavljanje in potrjevanje znanj,
  • spretnosti in sposobnosti, npr. izobraževanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, 
 • izvajanje ukrepov kmetijske politike na terenu (npr. testiranje škropilnic ipd.),
 • testiranje ukrepov kmetijske politike v prostoru,
 • prenos novih znanj in tehnologij v področja, za katere izobražujemo,
 • vzpodbujanje in vodenje inovacijskih projektov panoge ter
  • pospeševanje konkurenčnih prednosti gospodarstva v ožjem in širšem okolju,
  • izvajanje storitev, uslug ter
  • ostalih aktivnosti po naročilu gospodarstva.
 Igrišče za golf
Z izvajanjem prenovljenih in novih programov na področju biotehnike ter s ponujeno izbiro dijakom in študentom za učenje in študij glede posameznikovo potrebo po poklicni poti Center izobrazbe zasleduje tudi cilje posameznika. Delovišča in opremo prilagajamo potrebam kmečkih gospodarstev in njihovih bodočih gospodarjev.
E-Novice
Aktualno

Stik
an image
Medpodjetniški Izobraževalni Center
Sevno 13
 
8000
Novo mesto

Email: centerizobrazbe@gmail.com

Srebrniče 041616540, Butična tržnica: 059076159
Učilna okusov Lj. 041786178