Gozdarstvo

Gozdarstvo

Anton_Gorsin_avtor_ucbenika_Osnove_gozdarstva.jpg  

Gozdarstvo je obsežna znanstvena veda, ki skrbi za sonaravno in večnamensko gospodarjenje, za trajno in optimalno delovanje gozdov kot ekosistemov ter trajno uresničevanje vseh funkcij gozda.

-

Z delom v gozdu se ukvarja gozdarstvo, ki je ena od gospodarskih dejavnosti s specifičnimi nalogami pri delu in oskrbovanju gozdov, kot so nega gozdov,

sečnja in spravilo lesa, gradnja gozdnih prometnic, oskrbovanje gojitvenih lovišč ipd.
Gospodarjenje z gozdovi ali gozdarstvo je izjemno zahteven in hkrati zelo občutljiv proizvodni proces, katerega posledic vnaprej ni mogoče natančno predvideti in jih takoj opaziti.
 
Da bo proizvodno tveganje pri gospodarjenju z gozdom čim manjše, je potrebno dobro poznavanje razvojnih procesov gozda, njihovo usmerjanje pa mora temeljiti na do popolnosti prilagojenih občutkih glede na možne reakcije posameznih drevesnih vrst in posameznih gozdnih sestojev ob določenih ukrepih.

Odnos do gozda naj bo torej prežet s spoštovanjem do vseh procesov, ki se v njem odvijajo vsakodnevno, iz generacije v generacijo. To je hkrati tudi največje zagotovilo, da boste s svojim delom gozd usmerjali po želeni razvojni poti.

Vedeti morate, da boste v primeru slabega in napačnega dela v njem najbolj kaznovani vi oz. vaši nasledniki. Ob koncu proizvodne dobe namreč ne boste dobri gospodarji s kakovostnim lesom, pač pa urgentni reševalci (komunalna služba!), ki boste iz gozda reševali, kar se bo še rešiti dalo (napadeno, bolno, poškodovano drevje) – torej slab, nekakovosten les.

Z željo, da sedanji in prihajajoči rodovi lastnikov gozdov ohranijo in povečajo čut za odgovorno gospodarjenje z gozdom, da se v njem ne bodo več dogajale tragične delovne nesreče in da se bo močno povzpela proizvodnja kakovostnega lesa tudi v zasebnih gozdovih.

Gozdarstvo_Gozd_ki_ni_negovan.jpg
Gozd, ki ni bil negovan.
Isto rastišče kot desni. Nekvaliteten les!
 
Gozdarstvo_Negovan_gozd_1.jpg
Gozd, ki je bil negovan.
Isto rastišče kot levi. Visoko kvaliteten les!
 


Za učinkovitejše gospodarjenje in boljše zagotavljanje javnega interesa v lastniških gozdovih država lastnikom omogoča tudi pridobitev določenih vzpodbud za delo v gozdovih.

Gozdarstvo mora zagotavljati:

  • sonaravno gospodarjenje (iz izkušenj, dobljenih v pragozdovih, gozdnih rezervatih in gospodarskem gozdu) in večnamensko gospodarjenje (hkratna raba gozdnega prostora vseh možnih uporabnikov), ki morata biti usklajena z načeli varstva okolja in naravnih vrednot,
  • trajno optimalno delovanje gozdov kot ekosistemov in 
  • trajno uresničevanje vseh funkcij gozda.
Lastnik gozda ima poleg določenih pravic pri gospodarjenju z gozdom tudi številne omejitve, prepovedi in dolžnosti. V gozdovih je obvezno načrtovanje vseh ukrepov in tudi izvedba potrebnih gojitvenih in varstvenih del. Dobro gospodarjenje z gozdom zahteva aktivno sodelovanje med lastniki gozdov in gozdarsko stroko.

Zveza_lastnikov_gozdov_Slovenije.jpg

Zaradi sočasnega zagotavljanja ekoloških, socialnih ter proizvodnih funkcij mora lastnik gozda z gozdovi gospodariti v skladu s predpisi, načrti za gospodarjenje in akti, izdanimi v skladu z zakonom.  

- 

V svojem gozdu mora tako dovoliti prost dostop in gibanje drugim osebam, čebelarjenje, lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali, v skladu s predpisi.

-

Dovoliti mora

  • izvajanje nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot,
  • začasno spravilo ali skladiščenje gozdnih sortimentov, če ni mogoče drugače.
  • Izvajati mora tudi varstvene krepe po navodilih javne gozdarske službe (revirnega gozdarja).
  • Dela v gozdu morajo biti opravljena v ustreznem letnem času.
  • Zagotovljeno mora biti varstvo gozda in varnost ljudi.
  • Z ukrepi se ne sme zmanjšati rastnosti sestoja ali rodovitnosti rastišča, stabilnosti ali trajnosti, prav tako pa se ne sme ogrožati funkcij gozda.
  • Za večje posege v gozdni prostor je tako treba pridobiti ustrezna dovoljenja. 

Vsak gozdni posestnik, ki pokaže željo in je pripravljen opraviti določena dela v gozdu, ima možnost od države pridobiti določena finančna in materialna sredstva za boljše gospodarjenje z gozdom.

-

V primeru, da država ali lokalna skupnost gozdno zemljišče razglasi za varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom, ima gozdni posestnik zaradi omejitve lastninske pravice pravico do davčne olajšave in možnost odprodaje gozda razglasitelju. Pravica lastnikov je tudi brezplačno svetovanje javne gozdarske službe.

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo za delo v gozdu izpolnjevati minimalne pogoje glede usposobljenosti za delo in opremljenosti z delovnimi pripomočki.
E-Novice
Aktualno

Stik
an image
Medpodjetniški Izobraževalni Center
Sevno 13
 
8000
Novo mesto

Email: centerizobrazbe@gmail.com

Srebrniče 041616540, Butična tržnica: 059076159
Učilna okusov Lj. 041786178